KLACHTEN EN DE PROCEDURE

Het kan gebeuren dat je (kind) vindt dat de Activiteitenboerderij niet goed gehandeld heeft. Het is mogelijk om dan een klacht in te dienen. Dit kan op verschillende manieren. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt. Van belang is te vermelden dat wij de klachten registreren. Deze registratie publiceren wij in het jaarverslag. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken we om te leren en waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.

 • Bespreek de klacht met Ina of Gert. Dit is een manier om met een klacht om te gaan. Maak het bespreekbaar zodat we er aan kunnen werken! We hebben liever dat je aangeeft wat de aard van de klacht of het probleem is, dan dat je ermee blijft zitten. Wanneer het gaat over het functioneren van een andere begeleider, overleggen we of deze begeleider ook bij het gesprek aanwezig moet zijn.
 • Bespreek de klacht met de vertrouwenspersoon van de Activiteitenboerderij. Gaat het over een onderwerp dat je niet prettig vindt om zelf bespreekbaar te maken, dan kun je naar de vertrouwenspersoon van Activiteitenboerderij Rutgers stappen. Onze vertrouwenspersoon is Tiny Jansen. Ze is geschoold maatschappelijk werkster en is niet verbonden aan onze Activiteitenboerderij. Vertrouwenspersoon: Tiny Jansen, Aaltenseweg 80, 7051 GX Varsseveld, tel: 0315-244062. Tiny staat klaar voor problemen en zal hierin bemiddelen. Ze zal gevraagd en ongevraagd advies geven over de maatregelen die de Activiteitenboerderij moet nemen. Je klacht kan desgewenst bij haar ook anoniem blijven, dat betekent dan wel dat het moeilijk is om de klacht goed te bespreken. Tiny neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Ze is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in haar hoedanigheid als vertrouwenspersoon verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat ze haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
 • Vraag een gesprek aan met de directeur van de coöperatie Boer en Zorg (mevrouw Inge de Vries te bereiken onder tel: 085-0441100). Zij is bereid om te ondersteunen in een bemiddelingsgesprek tussen u en de Activiteitenboerderij. Hiervan  wordt een verslag opgemaakt wat kan helpen ter afronding of om de klachtencommissie zorgvuldig te informeren als u een vervolgstap wilt zetten.
 • Wanneer de zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.
  • Zie http://www.akj.nl voor meer informatie Tel. 088-555 1000
 • Neem contact op met de onafhankelijk klachtenfunctionaris of onafhankelijk vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ):

 • Neem contact op met de Landelijke Klachtencommissie

Als je een klacht wilt indienen, schrijf je een brief naar de Landelijke Klachtencommissie waarin je de klacht vermeldt. De commissie bekijkt of ze de klacht kan behandelen en bericht hierover de betrokkenen (ook de Activiteitenboerderij).Vervolgens gaat de commissie onderzoeken of de klacht gegrond is. Soms worden hier ook adviseurs voor ingeschakeld. De klachtencommissie verbindt daar, indien nodig, één of meerdere adviezen aan voor de Activiteitenboerderij, de medewerkers van de Activiteitenboerderij en/of (de vertegenwoordiger van) de deelnemer, om zo de klacht te verhelpen.

Hoewel Activiteitenboerderij Rutgers de uitgebrachte adviezen zeer serieus neemt, behoudt zij zich uitdrukkelijk het recht voor deze adviezen niet uit te voeren. Daar mag u dan een argumentatie bij verwachten.

Vermeld in de brief het volgende:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft.
  • De reden waarom u hier een klacht over heeft.
  • Een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/  Klachtencommissie Landbouw en Zorg, Postbus 245, 6700 AE Wageningen

 • Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
 • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft.
 • De reden waarom u hier een klacht over heeft.
 • Een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen
  • Stuur uw brief naar: Stichting Geschillen in de landbouw c.a., Geschillencommissie Landbouwzorg, Postbus 245, 6700 AE Wageningen
  • Of e-mail: info@iar.nl
 • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de Activiteitenboerderij en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wilt u meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

Wet Zorg en Dwang

In 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) van kracht geworden, deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals demetie. er is een cliëntvertrouwenspersoon ingesteld. Je kunt bij deze vertrouwenspersoon terecht voor:

 • De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie als je vragen hebt over je rechten en plichten bij onvrijwillige zorg, en over je opname en verblijf in een (zorg)instelling.
 • De cliëntvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede en/of klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.
 • Ondersteun je iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntvertrouwenspersoon ook jóu ondersteunen en adviseren.

De cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang is in deze regio te bereiken: Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl/cli%C3%ABntenvertrouwenspersoon-wet-zorg-en-dwang

Telefoon: 088-9294099 en e-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl

Klachtenreglement deelnemers

In het klachtenreglement staat beschreven hoe er met de klacht omgegaan moet worden.